Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 21 tháng 05 năm 2022

 » Góc tương tác » Góc phụ huynh