Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 21 tháng 05 năm 2022

 » LỰA CHỌN SGK CT MỚI » BỘ SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG